ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Go to content
ประชาสัมพันธ์
เปิดระบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. ระบบนี้เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1/3-1/6 และ ม.2/2-2/6 เท่านั้น
2. นักเรียน 1 คน เลือกกิจกรรม 2 กิจกรรม ให้ครบ 16 สัปดาห์ โดยรหัสกิจกรรม (H) จะต้องไม่ซ้ำกัน
3. การเข้าใช้งาน ให้ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
4. พิมพ์รหัสกิจกรรม เพื่อแสดงรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มค้นหา
5. เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
6. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มยืนยัน (กรณีนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จะไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้)
7. ทำตามขั้นตอนที่ 4-6 จนกิจกรรมเลือกครบ 2 กิจกรรม รวม 16 สัปดาห์
8. กดปุ่มพิมพ์ผลการลงทะเบียน เพื่อนำส่งให้ครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในแต่ละกิจกรรมลงลายมือชื่อเมื่อนักเรียนเรียนกิจกรรมเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม (กิจกรรมละ 8 สัปดาห์) เมื่อสิ้นภาคเรียนให้นักเรียนลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และผู้ปกครองลงลายมือชื่อ จากนั้นนำใบกิจกรรมหัวหน้าห้องรวบรวมส่งครูที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่านลงลายมือชื่อ แล้วนำส่งห้อง 233 ต่อไป
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
© Nareerat.ac.th
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
© Nareerat.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Back to content