รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
จำนวน : 14 กิจกรรม
 

กิจกรรมที่ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รับจำนวน ครูผู้สอนคนที่ 1 ครูผู้สอนคนที่ 2 สถานที่เรียน
1 1101 Child&Chill 27
นางสาวศิริญา ศิริวาท
นายกฤตภาส ธนไกรโกศล ห้อง 655
2 1102 Learn for fun 40
นางสาวปวีณา นันศิริ
นางสุทธีรา นัยติ๊บ ห้อง 656
3 1103 Kids สนุก 27
นางสาวกมลชนก จักรสาน
นางสาวธัญสิริ กาสนุก ห้อง 323
4 1104 เกาหลีสนทนาพาเพลิน 27
นางสาวสกุลกาญจน์ อุ่นสืบ
ห้อง SEAR
5 1105 มัคคุเทศก์น้อย 27
นายวัชชพันธ์ บุญณลัย
อาคารน้ำเพชร
6 2101 นาฏศิลป์เพื่อความบันเทิง 2 27
นางสุญาณี แจ้งแสงทอง
ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 90 ปี
7 2102 นาฏศิลป์เพื่อความบันเทิง 1 27
นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 90 ปี
8 3101 สรรค์สร้างงานกระดาษ 27
นางสาวธัญญลักษณ์ ปวนเอ้ย
นางนิสิตา สรรชัยพฤกษ์ ห้อง 322
9 3103 งานประดิษฐ์ 27
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
ห้อง 321
10 3104 ฮ่ำตำฮาซอล้านนา 27
นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
ห้องดนตรีไทย อาคาร 90 ปี
11 3105 ศิลปะ 27
นายธนู แสนเพ็ชร์
ห้อง 657
12 3106 อาหารเพื่อสุขภาพ 27
นางวราภรณ์ โลนันท์
ใต้อาคาร 6
13 3108 ขวดน้ำกับการ Reuse 27
นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ
ใต้อาคาร 6
14 3109 สร้างสรรค์งานไม้ไผ่ 27
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
ห้อง 313