ผลการประเมินนักเรียน - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Go to content
ผลการประเมินนักเรียน

รายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรม ห้อง ม.2.6

เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
รายละเอียด
สถานะลงทะเบียน
นักเรียนประเมิน
ครูประเมิน
เกียรติบัตร
1
เด็กชายเจตต์จิณณ์   เจนจิโรจพิพัฒน์
  ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
2
เด็กชายเฉลิมชัย   ชูไกรทอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
3
เด็กชายนวพรรษ   พร้อมพงษ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
4
เด็กชายวรพล   พอจิต
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
5
เด็กชายอภินันท์   พลอยเจริญ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
6
เด็กชายอรรถกร   พงษ์สวัสดิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กหญิงกฤตชญานิน   เดชากาศ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
8
เด็กหญิงกัญญาภัค   วุฒิโอสถ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
9
เด็กหญิงกิตติกา   กุดเมือง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
10
เด็กหญิงขวัญชนก   พึ่งราษฎร์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
11
เด็กหญิงจิรภิญญา   ข่มอาวุธ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
12
เด็กหญิงจุฑาภรณ์   กินร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
13
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   ไฝทอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
14
เด็กหญิงชญานิน   หนองกาวี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
15
เด็กหญิงชนม์นิภา   เรืองศรีมั่น
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
16
เด็กหญิงชนาภัทร   เพชรพิพัฒน์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
17
เด็กหญิงชัญญารัตน์   ฟองคำ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
18
เด็กหญิงโชติกา   กวาวสนั่น
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
19
เด็กหญิงณัฐธันยา   กำทอง
  ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
20
เด็กหญิงณัฐธิดา   ถนอมวารี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
21
เด็กหญิงณัฐนรี   ชัยพินิจ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
22
เด็กหญิงธนภรณ์   กำรูป
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
23
เด็กหญิงธัญชนก   สกุนนา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
24
เด็กหญิงธัญรดี   ยุทธยง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
25
เด็กหญิงธีรานันท์   ทนันชัย
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
26
เด็กหญิงนวรัตน์   แดนโพธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
27
เด็กหญิงบัณฑิตา   ใจกลม
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
28
เด็กหญิงประกายรัตน์   วงค์แสนสี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
29
เด็กหญิงปราณปรียา   ไชยนิลวงค์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
30
เด็กหญิงปัทมาพร   เกี๋ยงหนุน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
31
เด็กหญิงภานุมาศ   แก้วพุฒ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
32
เด็กหญิงมนัสฐนันท์   พัฒนปุญญาภพ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
33
เด็กหญิงรักษณาลี   กำจัด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
34
เด็กหญิงรักษิณา   เชยสุวรรณ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
35
เด็กหญิงรัชดาพร   คำโพธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
36
เด็กหญิงราชาวดี   คงสมบัติ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
37
เด็กหญิงศศิวิมล   ดวงแก้ว
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
38
เด็กหญิงศิรดา   แหลมหลวง
  ครบ
ประเมินครบ
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
39
เด็กหญิงศิลาพร   สิงห์บุตร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
40
เด็กหญิงศุภาพิชญ์   สาลีมนต์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
41
เด็กหญิงสิริยากร   วรรณสมพร
  ครบ
ประเมินครบ
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
42
เด็กหญิงสุพิชชา   เกาะแก้ว
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
43
เด็กหญิงอนินทิตา   กาทองทุ่ง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
44
เด็กหญิงอัฐภิญญา   ศักดิ์ดา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
45
เด็กหญิงเอมิกา   ธรรมสอน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
46
เด็กหญิงณัฐภาวดี   เทียนขาว
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์

© Nareerat.ac.th
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
© Nareerat.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Back to content