ผลการประเมินนักเรียน - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Go to content
ผลการประเมินนักเรียน

รายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรม ห้อง ม.2.5

เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
รายละเอียด
สถานะลงทะเบียน
นักเรียนประเมิน
ครูประเมิน
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงชลธิชา   ตุ้ยยวง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
3
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ   อัศวาภรณ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
4
เด็กหญิงอรวรา   แย้มแขไข
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
5
เด็กหญิงฐิตวันต์   หลวงชัย
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
6
เด็กหญิงภัทรฉัตร   สุราภา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กชายชุติณัฐปคัลภ์   ลาดเหลา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กหญิงณฤดี   พรรณสกุล
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
8
เด็กหญิงจีรนันท์   วะรินทร์
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
9
เด็กชายปรมี   ฉายศรี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
10
เด็กหญิงชนิกานต์   อุทธังกาศ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
11
เด็กหญิงณัฐธิดา   มาลา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
12
เด็กหญิงมยุรี   นาทิพย์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
13
เด็กหญิงพิชามญชุ์   เสมอ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
14
เด็กหญิงขวัญฤดี   สุวรรณา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
15
เด็กหญิงลลิลดา   วังเวียง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
16
เด็กหญิงชัญญาภัค   สีใหม่
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
17
เด็กหญิงอิชญาภรณ์   ฝึกหัด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
18
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แสนคำ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
19
เด็กหญิงพัทธนันท์   อินทรรุจิกุล
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
20
เด็กหญิงญาณิศา   วระจารุ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
21
เด็กหญิงวรัญญา   วงค์บุญมา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
22
เด็กหญิงอมรรัตน์   บุตรแก้ว
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
23
เด็กหญิงมณีกานต์   ค่าทอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
24
เด็กหญิงกมลวรรณ   กันกา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
24
เด็กหญิงสวรส   ธรรมคง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
25
เด็กหญิงวิมลวรรณ   เทพจันทร์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
26
เด็กหญิงเขมิกา   หงษ์สอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
27
เด็กหญิงนวรัตน์   ปงลังกา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
28
เด็กหญิงธณัฐชยา   พยัคชน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
29
เด็กหญิงพรลดา   เสาร์แดน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
30
เด็กหญิงนภัสนันท์   มูลวงค์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
31
เด็กหญิงกานต์รวี   หัตถ์วิวัฒน์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
32
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร   สิงห์คำ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
33
เด็กหญิงณัฐวรา   จันตา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
34
เด็กชายบุญชวริสมิ์   อิ่นศิริ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
35
เด็กหญิงลลิตา   ดีใจ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
36
เด็กหญิงกานต์รวี   ใจเดช
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
37
เด็กชายปกปวีณ์   สินมณี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
38
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์   กิจพรอนันต์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
39
เด็กหญิงธัญลักษณ์   ชมภูแสน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
40
เด็กชายปัญจพล   อ้อมแอ้ม
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
41
เด็กหญิงญาณัจฉรา   หล่ายเจ็ด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
42
เด็กชายสหรัสย์   ฤทธาพรม
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
43
เด็กหญิงอิชญาภรณ์   สมร
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
44
เด็กหญิงสิริยากร   เอกจิตร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
45
เด็กชายจิตติพัฒน์   คึ้นคำ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์

© Nareerat.ac.th
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
© Nareerat.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Back to content