ผลการประเมินนักเรียน - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Go to content
ผลการประเมินนักเรียน

รายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรม ห้อง ม.2.4

เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
รายละเอียด
สถานะลงทะเบียน
นักเรียนประเมิน
ครูประเมิน
เกียรติบัตร
1
เด็กชายกรวิชญ์   อาชาศรัย
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
2
เด็กชายเขมรัศมิ์   ฟูคำมี
  ครบ
ประเมินครบ
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
3
เด็กชายจารุกิตติ์   งามทรง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
4
เด็กชายณัฐพงษ์   จริยะอังสนากุล
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
5
เด็กชายธีรศักดิ์   ผาสุข
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
6
เด็กชายนนทนัตถ์   ชุมกาแสง
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กหญิงกรวรรณ   ภิญโญ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
8
เด็กหญิงกฤตพร   มรกต
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
9
เด็กหญิงกาลัญญุตา   อายะนันท์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
10
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา   ไชยราชา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
11
เด็กหญิงขวัญจีรา   เรือนทอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
12
เด็กหญิงคณิตา   ชมภูแสน
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
13
เด็กหญิงจารุวรรณ   ภิรมนัด
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
14
เด็กหญิงจิตวรินทร์   สุวรรณประภา
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
15
เด็กหญิงจิรัชญา   สุภา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
16
เด็กหญิงฉันท์ชนิต   สัวกิตติกุล
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
17
เด็กหญิงชนิกานต์   ม้าเมือง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
18
เด็กหญิงชมภูนุช   มะโนสีลา
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
19
เด็กหญิงฐิดารัตน์   ลีระพันธ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
20
เด็กหญิงณัฐชากร   รัตนะ
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
21
เด็กหญิงณัฐฐ์ปภัส   เทพศรี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
22
เด็กหญิงณัฐฐินันท์   ทัดเทียมดาว
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
23
เด็กหญิงณัฐณิชา   วงรอบ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
24
เด็กหญิงณัฐนิชา   เถาบุตร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
25
เด็กหญิงณัฐวรา   คำศรี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
26
เด็กหญิงทัศนัยพร   สุขใส
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
27
เด็กหญิงธนภรณ์   วังป่า
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
28
เด็กหญิงธัญยพร   กลิ่นลอย
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
29
เด็กหญิงนันท์นภัส   ผาทอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
30
เด็กหญิงเนตรนรี   น้ำหล่าย
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
31
เด็กหญิงปภาวรินทร์   สว่างศรี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
32
เด็กหญิงพนิตนัทท์   อุดมผล
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
33
เด็กหญิงพัทธนนัท์   กาญจนจันทร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
34
เด็กหญิงภควดี   ชัยชนะชโยดม
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
35
เด็กหญิงภัทร์ปภา   สันป่าเป้า
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
36
เด็กหญิงภัทรียา   ตันจ่าง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
37
เด็กหญิงมนสิชา   เรือลม
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
38
เด็กหญิงวีรญาภรณ์   ธีระไพรพฤกษ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
39
เด็กหญิงศิริญาภรณ์   ศรีไทยธรรมา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
40
เด็กหญิงศิริประภา   วิโรทุษ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
41
เด็กหญิงสุทธิกมล   ตรีเดช
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
42
เด็กหญิงสุธินาถ   ปินใจ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
43
เด็กหญิงสุภาสิณี   แหวนทอง
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
44
เด็กหญิงสุวิภา   นุคำ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
45
เด็กหญิงอินท์อร   สาวะเนตร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์

© Nareerat.ac.th
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
© Nareerat.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Back to content