ผลการประเมินนักเรียน - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Go to content
ผลการประเมินนักเรียน

รายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรม ห้อง ม.2.3

เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
รายละเอียด
สถานะลงทะเบียน
นักเรียนประเมิน
ครูประเมิน
เกียรติบัตร
1
เด็กหญิงชนมน   อู่เงิน
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
3
เด็กหญิงวิมลณัฐ   สุวรรณประกาย
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
4
เด็กหญิงนวรัตน์   กำเนิด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
5
เด็กหญิงจิรปรียา   ศรีโพธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
6
เด็กหญิงรสธร   ประสารยา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กหญิงณัฐณิชา   ไทยงาม
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กหญิงนดา   พยัคเลิศ
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
8
เด็กหญิงญาณฺิศา   อินกาสุข
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
9
เด็กหญิงณิชกมล   สุรีย์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
10
เด็กหญิงวรัทยา   เหลาดา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
11
เด็กหญิงพิชชาพร   เรือนแก้ว
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
12
เด็กหญิงรุจิรดา   อินต๊ะวงค์
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
13
เด็กหญิงณิชากร   คำน้อย
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
14
เด็กหญิงอัญชิษฐา   แก้วสุทธิ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
15
เด็กหญิงน้ำเพชร   เสนาธรรม
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
16
เด็กหญิงชญานิน   เทพเทวี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
17
เด็กหญิงญาณธร   ซ่อนกลิ่น
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
18
เด็กหญิงนันท์นภัส   บุญปัน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
19
เด็กหญิงชลธิชา   กวาวภิวงศ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
20
เด็กหญิงรัตนสุดา   อรุณแสงศรี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
21
เด็กหญิงสุพัชญากร   สมฤทธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
22
เด็กหญิงธัญภัทร   จุมพิศ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
23
เด็กหญิงญาตาวี   นุกูลจิตร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
24
เด็กหญิงวารินญา   ยาสุปิ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
25
เด็กหญิงอาทิตยสณี   ทองประดิษฐ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
26
เด็กหญิงชญาณิศ   กระแสร์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
27
เด็กหญิงรุจยาภา   สำลี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
28
เด็กหญิงรัญญารัศมิ์   แห่งพิศภวัน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
29
เด็กหญิงปภศทร   เต็งธนานนท์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
30
เด็กหญิงธมนวรรณ   ศรชัย
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
31
เด็กหญิงมนสิกานต์   หงษ์หนึ่ง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
32
เด็กหญิงนิรัชพร   วังโพธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
33
เด็กหญิงญาณกศิมน   กันถาด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
34
เด็กชายธนโชติ   ส่างกาน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
35
เด็กหญิงธนพร   คำแพงอาจ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
36
เด็กหญิงณพัชญา   เวียงคำ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
37
เด็กหญิงประภาสิริ   แสงทวี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
38
เด็กหญิงฐิตินันท์   วีระพันธุ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
39
เด็กหญิงปานฤทัย   ประเทือง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
40
เด็กหญิงสุชาวลี   ฝั้นปันเจิง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
41
เด็กหญิงปวรา   สิงห์สุทธิพงศ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
42
เด็กหญิงกฤติยา   วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
43
เด็กหญิงรินรดา   พอจิต
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
44
เด็กหญิงภัทรนันท์   คำเหลือง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
45
เด็กหญิงเปรมิกา   สุขสีทอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์

© Nareerat.ac.th
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
© Nareerat.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Back to content