ผลการประเมินนักเรียน - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Go to content
ผลการประเมินนักเรียน

รายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรม ห้อง ม.1.5

เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
รายละเอียด
สถานะลงทะเบียน
นักเรียนประเมิน
ครูประเมิน
เกียรติบัตร
1
เด็กชายชยาการ   สารดี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
2
เด็กชายนันณพงศ์   จริยะอังสนากุล
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
3
เด็กชายนันทิพัฒน์   เหล่าใหญ่
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
4
เด็กชายพงศ์พณิช   กรุณาฤทธิโยธิน
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
5
เด็กชายภัทรชนน   คำวรรณ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
6
เด็กชายภูตะวัน   ผามะณี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กชายภูริณัฐ   สิงห์เห
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
8
เด็กชายวรัตนถ์   ปราสนธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
9
เด็กชายสิรวิชญ์   วรินทร์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
10
เด็กชายอนาคิน   มากมาย
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
11
เด็กหญิงกมลชนก   สมบูรณ์
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
12
เด็กหญิงกัญญาพัชร   ไชยมา
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
13
เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เสียงสูง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
14
เด็กหญิงกานร์พูล   เพชรปัญญา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
15
เด็กหญิงกุลณัฐธิดา   คูหา
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
16
เด็กหญิงกุลธิดา   จิตใจ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
17
เด็กหญิงจินดารัตน์   จิตจริง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
18
เด็กหญิงชนาภา   เเก้วสง่า
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
19
เด็กหญิงชัญญา   สถิตย์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
20
เด็กหญิงญาณิศา   เสงี่ยมวงศ์
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
21
เด็กหญิงณัฏฐริกา   นันทเเขม
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
22
เด็กหญิงณัฐกฤตา   สายยืด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
23
เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์   อินทร์เตจ๊ะ
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
24
เด็กหญิงณัฐธิดา   เกลี้ยงดี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
25
เด็กหญิงณิชารีย์   กังหัน
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
26
เด็กหญิงธัญญรัตน์   มะโนโฮ้ง
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
27
เด็กหญิงปทิตตา   ดีทรัพย์
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
28
เด็กหญิงปภาวรินท์   นุขันธ์
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
29
เด็กหญิงปิยธิดา   พุ่มไสว
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
30
เด็กหญิงปิย์วรา   ตั้งกิตติพงศ์
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
31
เด็กหญิงพนิตนันท์   จารุเลิศพิศุทธิ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
32
เด็กหญิงพัชรพร   มณีทิพย์
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
33
เด็กหญิงมารีน   ใจธรรม
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
34
เด็กหญิงวิชชุกร   ปรีชานนท์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
35
เด็กหญิงศิริประภา   สุริยะจันทร์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
36
เด็กหญิงศุภิสรา   มาอุ่น
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
37
เด็กหญิงสโรชา   วุฒิโอสถ
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
38
เด็กหญิงสิริกัญญา   สระทองทา
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
39
เด็กหญิงสิริทรัพย์   ด้วงปล้อง
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
40
เด็กหญิงสุทธิกานต์   โชคลาภ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
41
เด็กหญิงอนันตญา   คุณพระรักษ์
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
42
เด็กหญิงอนันตญา   สุริยะมณี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
43
เด็กหญิงอนุตตรีย์   ทิมจร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
44
เด็กหญิงอลิสา   ปรีดานันท์
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
45
เด็กหญิงอาภัสรา   ฝั้นนา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์

© Nareerat.ac.th
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
© Nareerat.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Back to content