ผลการประเมินนักเรียน - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระบบลงทะเบียนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Go to content
ผลการประเมินนักเรียน

รายละเอียดการลงทะเบียนกิจกรรม ห้อง ม.1.4

เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
รายละเอียด
สถานะลงทะเบียน
นักเรียนประเมิน
ครูประเมิน
เกียรติบัตร
1
เด็กชายจักรภัทร   พันธุชาญ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
2
เด็กชายจารุวิทย์   ชำนาญยา
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
3
เด็กชายณัฐภัทร   ขอนพิกุล
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
4
เด็กชายทิวัตถ์   นันทะวิชัย
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
5
เด็กชายธีร์ธนัท   รัตนสมเกียรติ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
6
เด็กชายนัธทวัฒน์   กันหมุด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
7
เด็กชายเปรมณัฐ   ปลูกเพาะ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
8
เด็กชายพิชชากร   พันธุเวช
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
9
เด็กชายวชิรวิทย์   ชามนตรี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
10
เด็กชายโสภณวิชญ์   กิติเงิน
  ครบ
ประเมินครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
11
เด็กหญิงกัญญาภัค   จันทรคณา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
12
เด็กหญิงขวัญชนก   สุทธิบูรณ์
  ครบ
ประเมินไม่ครบ
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
13
เด็กหญิงจิรัชยา   จันทร์เกลี้ยง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
14
เด็กหญิงชนิสรา   เย็นดี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
15
เด็กหญิงณภัทรา   ทานท่า
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
16
เด็กหญิงณัฐกฤตา   แก้วกล้า
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
17
เด็กหญิงณัฐกาญ   สิทธิพัฒนา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
18
เด็กหญิงณัฐพร   มรกฏคัณโท
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
19
เด็กหญิงณิช   ปล้องมาก
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
20
เด็กหญิงณิชาภา   ดอกจันทร์ฉาย
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
21
เด็กหญิงธนัชญา   สุคนธพันธุ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
22
เด็กหญิงธัญญพร   ไชยราชา
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
23
เด็กหญิงนรวรา   บุษพันธ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
24
เด็กหญิงนิพาพร   โอดเทิง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
25
เด็กหญิงโนอาห์   เพิ่มขึ้น
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
26
เด็กหญิงปพิชญา   ผาทอง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
27
เด็กหญิงปาณิสรา   พุ่มพวง
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
28
เด็กหญิงปานไพลิน   ชูใจ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
29
เด็กหญิงปิยอร   เมฆอากาศ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
30
เด็กหญิงพรรณธร   สการ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
31
เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์   ถิ่นสุข
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
32
เด็กหญิงพิมพ์ขนก   รอบรู้
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
33
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ฝาเรือนดี
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
34
เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ศรีใจ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
35
เด็กหญิงฟาริดา   โท่คำเครือ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
36
เด็กหญิงภัควลัญชญ์   ท้าวน้อย
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
37
เด็กหญิงภัททิยา   วงศ์สกุล
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
38
เด็กหญิงมธุรฎา   กลั่นเกษตรวิทย์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
รอการประเมิน
ยังไม่สมบูรณ์
39
เด็กหญิงมิ่งโกมุท   จันจัด
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
40
เด็กหญิงยติยา   กุลวงศ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
41
เด็กหญิงรสิตา   ชุ่มใจ
  ไม่ครบจำนวนสัปดาห์
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
42
เด็กหญิงศิริประภา   ธรรมจักร
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
43
เด็กหญิงสิรามล   แสนวงค์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
44
เด็กหญิงสิรินทรา   มั่นเหมาะ
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์
45
เด็กหญิงสุวรรณษา   วีระพันธุ์
  ครบ
ยังไม่ได้ประเมิน
ผ่านทุกกิจกรรม
ยังไม่สมบูรณ์

© Nareerat.ac.th
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
© Nareerat.ac.th
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Back to content